Drepturile și obligațiile pacienților

Drepturile pacienților sunt reglementate de Legea nr.46/2003 și de Normele de Aplicare aprobate prin Ordinul Ministerului Sănătății Publice nr. 386/2004.

DREPTURILE PACIENȚILOR

 • Pacienţii au dreptul la îngrijirile medicale de cea mai înaltă calitate de care societatea dispune, în conformitate cu resursele umane, financiare şi materiale ale unităţii;
 • Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană fără nici o discriminare

Dreptul pacientului la informaţia medicală

 • Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum şi la modul de a le utiliza.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identităţii şi statutului profesional al furnizorilor de servicii de sănătate.
 • Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor şi obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.
 • Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervenţiilor medicale propuse, a riscurilor potenţiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului şi nerespectării recomandărilor medicale, precum şi cu privire la date despre diagnostic şi prognostic.
 • Pacientul are dreptul de a decide dacă mai doreşte să fie informat în cazul în care informaţiile prezentate de către medic i-ar cauza suferinţă.
 • Informaţiile se aduc la cunoştinţă pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaşte limba română, informaţiile i se aduc la cunoştinţă în limba maternă ori în limba pe care o cunoaşte sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.
 • Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat şi de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.
 • Rudele şi prietenii pacientului pot fi informaţi despre evoluţia investigaţiilor, diagnostic şi tratament, cu acordul pacientului.
 • Pacientul are dreptul de a cere şi de a obţine o altă opinie medicală.
 • Pacientul are dreptul să solicite şi să primească, la externare, un rezumat scris al investigaţiilor, diagnosticului, tratamentului şi îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimţământul pacientului privind intervenţia medicală

 • Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenţie medicală asumându-şi, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecinţele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.
 • Când pacientul nu îşi poate exprima voinţa, dar este necesară o intervenţie medicală de urgenţă, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinţei acestuia.
 • În cazul în care pacientul necesită o intervenţie medicală de urgenţă, consimţământul reprezentantului legal nu mai este necesar.
 • În cazul în care se cere consimţământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înţelegere.
 • În cazul în care furnizorii de servicii medicale consideră că intervenţia este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să îşi dea consimţământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.
 • Comisia de arbitraj este constituită din 2 medici pentru pacienţii din ambulatoriu.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.
 • Consimţământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învăţământul medical clinic şi la cercetarea ştiinţifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare ştiinţifică persoanele care nu sunt capabile să îşi exprime voinţa, cu excepţia obţinerii consimţământului de la reprezentantul legal şi dacă cercetarea este făcută şi în interesul pacientului.
 • Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat într-o unitate medicală fără consimţământul său, cu excepţia cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului şi evitării suspectării unei culpe medicale.

Dreptul la confidenţialitatea informaţiilor şi viaţa privată a pacientului

 • Toate informaţiile privind starea pacientului, rezultatele investigaţiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidenţiale chiar şi după decesul acestuia.
 • Informaţiile cu caracter confidenţial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul îşi dă consimţământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.
 • În cazul în care informaţiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditaţi, implicaţi în tratamentul pacientului, acordarea consimţământului nu mai este obligatorie.
 • Pacientul are acces la datele medicale personale.
 • Orice amestec în viaţa privată, familială a pacientului este interzis, cu excepţia cazurilor în care această imixtiune influenţează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate şi numai cu consimţământul pacientului.
 • Sunt considerate excepţii cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.
 • Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidenţialităţii datelor despre pacient şi a confidenţialităţii actului medical, precum şi a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în lege, atrage după caz răspunderea disciplinară, contravenţională sau penală conform prevederilor legale.

Drepturile pacienților la tratament si îngrijiri medicale

 • Pacientul internat are dreptul şi la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale, pentru a muri în demnitate, unitatea respecându-i acest drept prin colaborare cu unitati de îngrijiri terminale.
 • Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării de sănătate sau până la vindecare, continuitatea îngrijirilor fiind asigurată de spital prin colaborare şi parteneriate cu unităţi de îngrijiri la domiciliu, unităţi de îngrijiri sociale, etc.
 • La solicitarea pacientului, în măsura posibilităţilor, mediul de îngrijire şi tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.
 • La externare pacienţii primesc indicaţiile necesare consolidării stării de sănătate şi actele medicale corespunzătoare.
 • La internare, pe perioada acordării asistenței medicale precum și la externare, pacienții unității sunt tratați fără nici o discriminare.
 • Pacienţii şi aparţinătorii pot să informeze verbal sau prin reclamaţii individuale, după caz, conducerea spitalului, medicul şef de secţie despre orice încălcare a drepturilor sale de pacient;
 • Reclamaţiile pot fi transmise electronic (e-mail sau site), pe suport de hârtie sau în Registrul de sugestii şi reclamaţii aflate la loc vizibil în Recepţia unităţii.
 •  Reclamaţiile vor fi inregistrate in registrul de intrari / iesiri  de la secretariatul unitatii si vor fi aduse la cunostinta administatorului, in aceeasi zi. Reclamaţia se formulează în scris, cu identificarea petentului şi a obiectului acesteia, fiind datată şi semnată de acesta, precum și a adresei unde dorește să i se comunice răspunsul. Sugestiile/reclamaţiile anonime sau cele în care nu sunt trecute datele de identificare ale pacientului nu se iau în considerare și se clasează.

OBLIGAȚIILE PACIENȚILOR

Ca beneficiari ai actului medical, pacienții trebuie să respecte normele de comportare in unitate, după cum urmează:

 • pacientii au acces in ambulatoriu prin prezentarea directa la medicul curant, cu bilet de trimitere de la medicul de familie sau cu bilet de trimitere de la un alt medic specialist.
 • pacientii trebuie sa respecte ordinea de prezentare la medic,conform programării, aşteptând să fie invitaţi în cabinet.
 • pacientii au obligatia de a prezenta toate documentele solicitate de personalul medical
 • pacienţii vor avea o atitudine respectuoasă față de personalului medical  si nemedical din unitate și sunt obligaţi să păstreze curăţenia in sala de asteptare, holurilor şi grupurilor sanitare şi să respecte regulile de menţinere a curăţeniei în instituție și regulile de ordine interioară afişate la locuri vizibile.